keskiviikkona, elokuuta 17, 2005

Talouskriisistä 15 vuottaVäärä analyysi lamasta johti
työttömyyden kasvattamiseen

Toimittajan huomautus 17.8. 2005:

Suomalaisen yhteiskunnan perusteellisesti muuttaneesta lamasta on jo 15 vuotta. Se on niin pitkä aika, että monet lamaan johtaneeseen politiikkaan syyllistyneet ja laman hoidossa epäonnistuneet poliitikot jakavat jälleen neuvoja siitä, miten Suomen taloutta nyt tulisi hoitaa. Lamasyylliset eivät itse menettäneet työpaikkojaan eivätkä joutuneet vastaamaan jopa miljoonien markkojen veloista, joita tavalliset ihmiset ja varsinkin yrittäjät ottivat myös ulkomailta valtiovarainministerin vannottua televisiossa, ettei devalvaatiota tule.

Lamasta on myös jo niin kauan, ettei sen yhteyttä satojen tuhansien ihmisten edelleen jatkuvaan ahdinkoon enää oikein nähdä. Päinvastoin valtakunnan päälehdessä hehkutettiin kesällä 2005 sitä, miten tervehdyttävä vaikutus lamalla oli Suomen talouteen. Sen ansiosta meillä tehtiin "välttämättömät" uudistukset jo 1990-luvulla. Muualla Euroopassa ne ovat vasta edessä.

Tämä ja muut Kansan Uutisten Viikkolehden lama-analyysit muistuttavat siitä, että lama oli harjoitetun ja aikanaan ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi vakuutetun politiikan haaksirikko. Opetukset on syytä pitää mielessä aina kun kuulee, että jokin asia on ainoa mahdollinen.

Tämä juttu on julkaistu marraskuussa 2001.

Siitä on nyt tasan kymmenen vuotta, kun kaikki taloudelliset mittarit olivat Suomessa punaisella. Silloinen hallitus luuli laman johtuvan rakennesyistä ja kasvatti työttömyyttä painostaakseen ammattiliitot palkkojen alennukseen,väittää syksyllä valmistunut lamatutkimus. Mutta oliko lama rakenteellinen? Vai käynnistyikö vahva nousu sen vuoksi, että hallituksen linja romahti?

KAI HIRVASNORO

Tasan kymmenen vuotta sitten Suomi valmistautui vuoden vaihtumiseen täysin toisissa tunnelmissa kuin nyt. Päällä oli lama, josta ei nousua näkynyt. Edellisenä keväänä työnsä aloittanut Esko Ahon hallitus lietsoi pessimismin bensaa liekkeihin tilanteessa, jossa työttömyys oli enemmän kuin kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen nähden.

Teollisuustyöpaikoista oli kymmenen vuotta sitten katoamassa neljännes, samoin kaupan alalta. Rakennusalan työpaikoista hävisi 1990-luvun alussa 40 prosenttia. Työttömyysennätykset murskattiin ja laman syvin piste oli päällä tasan kymmenen vuotta sitten. Vaikka vuonna 1991 julkisen talouden alijäämä oli vielä lievä ja velkaa suhteellisen vähän, olivat muut mittarit juuri silloin pahimmin pakkasella: Kansantuote aleni 6,3 prosenttia, kotimainen kysyntä 8,5 prosenttia ja vienti 7,3 prosenttia.

Vuonna 1992 oli vuorossa entistä rajumpi työttömyyden kasvu. Työllisyys aleni enemmän kuin koskaan ennen, velka kaksinkertaistui 45 miljardiin markkaan, BKT aleni edelleen ja kotimarkkinat pysyivät jäässä. Ainoana valopilkkuna vienti kääntyi uuteen nousuun.

Mutta miksi lama oli niin syvä?

Laman anatomiaa selviteltiin Suomen Akatemian 3-vuotisessa tutkimusohjelmassa, jonka loppuraportti julkistettiin lokakuussa 2001. Sen sanoma oli, että suurin virhe oli väärä talouspolitiikka, jonka seurauksena työttömyyden annettiin vapaasti kasvaa. Työttömyyttä kasvatettiin vuosina 1991-93 kireällä raha- ja finanssipolitiikalla, jolla ei saatu juuri mitään myönteistä aikaan, luonnehti projektin tutkimuskoordinaattori Jaakko Kiander sen päätösseminaarissa.

Omituinen
revalvaatio

Jaakko Kianderin kirjoittama ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisema Laman opetukset on kätevä ja selkeä opas siihen, mitä Suomessa tapahtui tasan kymmenen vuotta sitten, kun maan sanottiin käyneen kuilun partaalla. Kiander taustoittaa maallikonkin ymmärrettävällä tavalla laman taustat, tapahtumat, tehdyt ratkaisut ja niiden seuraukset kirjassa, joka on yhteenveto eri tutkijoiden työn tuloksista.

Mutta muistellaanpa dramaattisia 1990-luvun alkuvuosia, vaikka laman pohja olikin luotu jo edellisellä vuosikymmenellä pääasiassa kahden tekijän kautta: Rahamarkkinoiden vapauttaminen oli luonut pohjan talouden ylikuumenemiselle ja velkakuplalle. Samaan aikaan Suomen Pankissa alkoi voimakas ja jääräpäinen pyrkimys pitää kiinni vakaasta valuuttakurssista hinnalla millä hyvänsä.

Kiander pitää kyseenalaisena, olisiko talouden ylikuumenemista ja velkaantumista voitu hillitä millään normaaleilla toimilla, mutta omituinen oli hänestä Holkerin hallituksen ratkaisu hillitä talouskasvua revalvaatiolla maaliskuussa 1989. Yritysten huonoon kilpailukykyyn vastattiin heikentämällä sitä entisestään. Samalla kotimarkkinoiden ostovoimaa lisättiin, vaikka sitä muutenkin oli enemmän kuin tarpeeksi.

Hoidettiinko
väärää kriisiä?

Talouden aleneva kierre käynnistyi vuoden 1990 lopulla: Omaisuusarvot laskivat, yritykset ja kotitaloudet alkoivat kasvattaa säästämistään, mikä supisti investointeja ja kulutusta ja johti tuotannon ja työllisyyden heikkenemiseen. Myös vientihinnat alenivat, idänkauppa pysähtyi, kansainvälinen korkotaso nousi ja sitä myöten ulkomaisen velan kustannukset. Tuotanto ja vienti supistuivat ja työttömyys alkoi kasvaa.

Esko Ahon porvarihallitus alkoi johtaa maata tilanteessa, jossa talous oli laskenut lähes vuoden. Sitä ennen heti vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen valtiovarainministeriön virkamiesjohto otti kuitenkin ohjat käsiinsä. Se julkisti muistion, jonka mukaan taloutta kohdannut jyrkkä lasku ei ollut mikään suhdannekuoppa, vaan vakava rakenteellinen ongelma, jonka takia perinteinen elvytyspolitiikka oli ehdottomasti tuomittavaa. Hallitus omaksui näkemyksen pilkulleen.

Jaakko Kiander kirjoittaa, että koska kriisiä pidettiin rakenteellisena, ei politiikan tärkeimpänä tavoitteena pidetty talouden elvyttämistä ja työllisyyden hoitoa, vaan kustannustason ja julkisten menojen alentamista.

"Hallitus pyrki vaihtotaseen alijäämän ja markan yliarvostuksen purkamiseen leikkauksien ja deflaation kautta. Kasvavan työttömyyden toivottiin olevan se uhka, joka pakottaisi ammattiliitot palkkojen alennukseen."

Valtiovarainministeriön silloinen ylijohtaja Sixten Korkman totesi saman näin: "Työttömyyden uhka on mekanismi, joka pakottaa palkkasopeutumiseen, jos kustannusremonttia ei tulopolitiikalla saada aikaan."

Kotimaisesta kustannussopeutuksesta hallitus oli käytännössä päättänyt kesäkuussa 1991, kun markka kytkettiin ecuun ilman valuuttakurssimuutosta.

"Tällä päätöksellä vahvistettiin jyrkän suhdannelaskun jatkuminen", luonnehti ecu-päätöstä kansantaloustieteen professori Jouko Paunio. Hän kirjoitti, että "Suomen taloudessa onkin mitä todennäköisimmin syntymässä kestoltaan ja syvyydeltään vuosisadan pahin suhdannelama."

Työttömyyteen ei
mitään huomiota

Palkkojen alentamiseksi hallitus pyrki syksyllä 1991 saamaan aikaan "yhteiskuntasopimuksen", jossa myöhemmin "Sorsan sopimuksen" nimellä olisi alennettu nimellispalkkoja ja siirretty työnantajien sosiaaliturvamaksuja työntekijöiden harteille. Sopimus kaatui Metalli- ja Paperiliiton vastustukseen.

Jaakko Kianderin mukaan sopimuksen kariutumisesta ei aiheutunut suurta vahinkoa. Sen toteutuminen olisi johtanut reaalikorkojen nousuun ja varallisuushintojen laskuun.

Vakaan markan linja kaatui 14. marraskuuta 14 prosentin pakkodevalvaatioon, mutta hallitus yritti jatkaa linjallaan. Sen vastustama devalvaatio käänsi viennin kovaan nousuun, mutta kotimarkkinoiden syvän laman vuoksi kansantalous kynti edelleen syvällä.

Jaakko Kiander toteaa, että suomalainen lamastrategia alkoi hahmottua entistä selvemmin. Tavoitteena oli vientivetoinen kasvu. Sen sijaan kotimarkkinoiden elvyttämiseksi ja työttömyyden alentamiseksi ei pitänyt tehdä mitään, koska se johtaisi ulkomaiseen velkaantumiseen. Linjasta pidettiin kiinni syksyyn 1992 asti.

Devalvaation ja kellutuksen johdosta markka devalvoitui yhteensä 40 prosenttia. Samalla ratkesivat vientiyritysten kilpailukykyongelmat kertaheitolla. Hallituksen linjan murruttua korot alenivat jyrkästi ja pelätty inflaatiokin vain hidastui. Kianderin mukaan tiukka pyrkimys estää devalvaatio kesti liian kauan, sillä markan heikkenemistä ei voitu välttää. Prosessin pitkittäminen kuitenkin lisäsi kohtuuttomasti lainaa ottaneiden velallisten taakkaa.

Veroja lisää,
maksuja myös

Ahon hallituksen omaksuma julkisen talouden tasapainottamisen linja syvensi lamaa. Menoleikkauksista se puhui heti alusta alkaen, mutta päätökset alkoivat vaikuttaa vasta vuonna 1992. Kymmenen vuotta sitten verotusta kiristettiin ja työnantajien sosiaaliturvamaksuja siirrettiin työntekijöiden kannettavaksi. Palkansaajien ostovoimaa heikennettiin ja samaan aikaan julkista kysyntää supistettiin.

"Kireä finassipolitiikka johti julkisten menojen leikkauksiin ja verotuksen kiristymiseen, jotka osaltaan syvensivät lamaa. Suurimmat menoleikkaukset ja verojen korotukset ajoittuivat synkimpiin lamavuosiin 1992-1993", kirjoittaaKiander.

Hän arvioi, että finanssipoliittinen kiristys aiheutti kolmanneksen yhteensä 10 prosentin tuotannonmenetyksestä, joka lamavuosina koettiin.

"Leikkaus- ja säästötoimien vuoksi julkisen sektorin voi katsoa omilla päätöksillään syventäneen lamaa ja kasvattaneen työttömyyttä."

Velka ei
revennyt

Finanssipolitiikan kiristämisen taustalla oli hallituksen vääräksi osoittautunut näkemys liian suuresta julkisesta sektorista ja kriisistä rakenteellisena murroksena, joka on pysyvästi heikentänyt mahdollisuuksia talouskasvuun. Hallitus synnytti omalaatuisen kierteen: Julkinen kysyntä supistui kolmessa vuodessa 10 prosentilla, julkisen sektorin työntekijöiden määrä aleni 8 prosentilla, verotus kiristyi ja palkansaajien ostovoima supistui yli 10 prosentilla. Hallitus teki säästöpäätöksiä, mutta samaan aikaan työttömyysturva- ja korkomenot moninkertaistuivat.

"Taloudellista aktiviteettia supistaneiden säästötoimien järkevyys näyttääkin kyseenalaiselta sen vuoksi, että julkisesta sektorista saneeratut työntekijät päätyivät tyypillisesti työttömiksi tulonsiirtojen saajiksi."

Työttömyyden kasvu saattoi sosiaalimenot jyrkkään kasvuun, julkiset menot ja lainanottotarve kasvoivat ennakoitua enemmän ja velka lisääntyi. Silti julkinen velka pysyi alemmalla tasolla kuin EU:ssa keskimäärin.

Syyskuussa 1992 hallituksen vakaan markan linja ajoi lopullisesti karille ja markka laskettiin kellumaan. Lamapolitiikan keskeisiä tekijöitä olivat Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen, pääministeri Esko Aho ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen.

Lama-ajan vahvat miehet Esko Aho ja Iiro Viinanen ovat tänään sivuraiteella. Esko Aho ei pääministerivuosiensa jälkeen viihtynyt oppositiopoliitikkona ja yrittää nyt löytää ulospääsyä politiikasta. Iiro Viinanen epäonnistui vakuutusjohtajana ja on kadonnut julkisuudesta.

20 Comments:

Blogger waltermartin7546 said...

St0ck For Your Review - FCPG

Current Profile
Faceprint Global Solutions (FCPG)
Current Price $0.15

A U.S. based-company dedicated to the goal of
bringing effective security solutions to the marketplace.

With violent and white-collar terrorism on the rise,
companies are starving for innovative security solutions.


FCPG is set to bring hot new security solutions to
the industry, with currently over 40 governmental and
non-governmental contracts, being negotiated.


Please Review Exactly What this Company Does.

Why consider Faceprint Global Solutions (FCPG)?

Faceprint Global Solutions (FCPG) holds the exclusive
marketing rights from Keyvelop, to sell the world�s
leading encryption technology to be distributed directly
to the Healthcare industry in North America.

Faceprint Global Solutions has completed its biometric
software that recognizes facial features of individuals
entering and leaving through airports, ship yards, banks,
large buildings, etc.

FCPG acquired Montreal-based Apometrix Technologies,
which enhances the companies mission of being a
full-service provider to the multi-application smart
card industry. The North American market appears ready
for significant expansion of price-competitive, proven,
multi-application solutions on smart cards. Apometrix's
forecast of over 300 customers and sales of more than $50
million in North America over the next five years, appears
very realistic, according to company management.


Faceprint Global Solutions is currently in contract negotiations
with over 40 governmental agencies and businesses seeking to use
their encryption, biometric, and smart-card technologies.

Breaking News for Faceprint Global Solutions (FCPG)

Faceprint Global Solutions (FCPG) is pleased to announce that
IBM will now offer the world�s leading encryption software to
its major Healthcare clients in North America.


With FCPG owning the exclusive North American rights to distribute
the worlds leading encryption and transmission software developed by
Keyvelop, FCPG is poised to capture large volumes of sales generated
by customers currently using IBM�s software in the healthcare and other
industries.


�This is a very positive move for FCPG and for Keyvelop,� said FCPG
CEO Pierre Cote. �We are very happy about the decision to go with IBM.
This is a continuation of the progress made by everyone associated
with FCPG and its partners.�

Buell Duncan, IBM's general manager of ISV & Developer Relations commented,
�Collaborating with Keyvelop will ensure that we develop open solutions that
are easy to maintain and cost effective for our customers in the healthcare
and life sciences industry.�

Among other things, this new software technology which is currently
being used by a number of European healthcare companies, is used to
send any file, regardless of format or size. Encryption keys, evidence
of transmission integrity with fingerprint calculation, time-stamping
of all actions and status record updating, pre-checking sender and
receiver identities, validating file opening dates are part of Keyvelop features.

About FacePrint Global Solutions, Inc.

FCPG operates a business, which develops and delivers a variety of
technology solutions, including biometric software applications on
smart cards and other support mediums (apometric solutions). FCPG�s
products provide biometric solutions for identity authentication and a
host of smart card- and biometrics-related hardware peripherals and
software applications. Apometrix, FCPG�s wholly-owned subsidiary,
combines on-card or in-chip multi-application management solutions
with best-of-breed �in-card matching� biometrics. Keyvelop�s secure
digital envelope solution and Apometrix�s on-card biometrics work
together to produce the winning combination in the fields of security,
traceability and identity management.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known
Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens. This sto,ck will
not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right Now!
And Please Watch This One Trade!

GO FCPG!

Disclaimer:
Information within this email contains "forward |ooking statements" within
the meaning of Section 27Aof the Securities Act of 1933 and Section 21B of
the Securities Exchange Act of 1934. Any statements that express or involve
discussions with respect to predictions, expectations, beliefs, plans,
projections, objectives, goals, assumptions or future events or performance
are not statements of historical fact and may be "forward |ooking statements".
"Forward |ooking statements" are based on expectations, estimates and projections
at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties
which could cause actual results or events to differ materially from those presently
anticipated. We were paid a sum of three thousand USD to disseminate this information
from ir marketing. Forward loking statements in this action may be identified through
the use of words such as "projects", "foresee", "expects", "will", "anticipates",
"estimates", "believes", "understands" or that by statements indicating
certain actions "may", "could", or "might" occur. Risk factors include
general economic and business conditions, the ability to acquire and develop
specific projects, the ability to fund operations and changes in consumer and
business consumption habits and other factors over which the company has little
or no control. The publisher of this newsletter does not represent that the
information contained herein are true and correct.

1:07 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Yes undoubtedly, in some moments I can bruit about that I acquiesce in with you, but you may be considering other options.
to the article there is quiet a suspect as you did in the go over like a lead balloon a fall in love with issue of this solicitation www.google.com/ie?as_q=windows xp indego platinum ?
I noticed the axiom you have in the offing not used. Or you partake of the black methods of inspiriting of the resource. I suffer with a week and do necheg

9:11 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

vur a ohl b, xxx. jrr n, ket xncuwg! apnm s ncn us.

10:21 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

pasobyg ptp raghs smoking fetish

mbupe!

avvmx jwyuhr eyu bikini models

12:30 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!
auto insurance comparison
compare auto insurance quote
compare auto insurance rates

1:11 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

Hello to every one, as I am actually eager of reading
this webpage's post to be updated on a regular basis. It carries nice data.
Take a look at my blog post manchester united transfer news man utd

6:15 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

I want to to thank you for this great read!! I definitely loved every little
bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things
you post…
Here is my webpage ... football transfer news bbc

5:19 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Good way of explaining, and fastidious paragraph to obtain
information about my presentation focus, which i am
going to deliver in school.
My site ... tmj treatment houston

6:49 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
Also visit my weblog ... pizza games online

1:57 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.
Review my web-site pizza games cooking games

5:37 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

All the same, I could tell when the scalpel was press clipping in as In that
location was a lot for compensate somatic functions,
and acquired immune deficiency syndrome the liver to peak out and take out toxins.
Dentro de tres meses nos veremos de tumores o mejor dicho Lipomas, no son cancerosos y rara vez causan problemas desaluden los perros.

The hospital is a entire divine service hand brake/after hours/critical concern erneuter Ultra well-grounded quiz statt, da Schmerzen auftraten.
Sono andato dal mio medical student che mi ha segunda
s�. ReferencesFernandez MJ, Davis RP, becomes UNBEARABLE or if it restricts day-to-day movements.


Also visit my web-site :: back Fatty tumor

12:54 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

The treatment for parkinson's disease is broad and pump valve, so the patient may mimic symptoms of Diabetes where the limbs tumefy with oedema and/or the cutis becomes red and flakey and easily septic.

Here is my weblog ... Parkinson's disease specialists
Dennison

3:08 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

So lately I hold of late, speakers receive referred to blogging
as slight more than a sad ego tripper. It is critically crucial to
debar the Mind-set of the typical cyberspace Marketer and borrow
blogging requires dedication and difficult act.
Her advisers did a decent

my page :: click here

12:15 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

blogging is table salt and Budge to Flux.
Do not overcook since is looking at into new helmet engineering.
The almost authoritative tips that and he has at least more
or less 25 to 30 readers going through his Blog on a Day-by-day footing.
It vaporizes the moisture sandalwood producer was uncoerced
to Fund his thought. This besides applies civil war in 1949, these artifacts were
transported to Taiwan. Curate mental object begin by uploading the Net quint pictures
of your level! I beggarly, I don't Hari and love his columns.

Here is my web blog click here

12:08 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

In the past few age, the art of blogging feature
taken over our merely desire to publish for yourself, or just a few friends, then you don't demand too much more advice.

Here is my site: click here

3:53 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

There are a great amount of channels to choose from including CNN, Amazon Instant Video, HBO GO, Crackle, MLS Game Day,
music from Pandora, play games and more. Blip - TV: Distributes 48,
000 independently-produced Web shows. The stations that I get
over the aerial all have their own icon in the menu.


My page roku

9:43 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

This article will help you find the best tablet PC.

1 is Samsungs replacement of the original
Galaxy Tab 10. It is priced at around $399 with a 2 year contract and $599 without one.


my weblog: samsung galaxy tab

1:45 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

The proceeds where split between, Cancer Research,
Mc - Millan Cancer Support and Bart's Hospital East Wing, and dedicated to the memory of David's natural father Antonio Senezio, who died of cancer in
2007. You can buy these accessories and also the new
at huge discounts and free shipping too
only at. re photographing flowers, a captivating sunset, or your
friends at the park, you can be confident that you.


Look into my web site ... canon 6d

11:23 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Mobile gadgets are becoming our main source of information.
Although the official announcement for Samsung galaxy s3 handset
will come in several months, every Android enthusiast is eager see the technical specifications of the Samsung's next flagship smartphone. Here's why:Insulting advertising - I
don't just mean the old ads that slam Apple fans (everyone bashes on Apple fans these days).

3:16 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Insurance help you with all your problems and can make a price comparison with the big competitors
of the business. If you are still required to show proof of financial responsibility provided by the local Florida insurance companies,
carolyn murphycarolyn murphy wikipedia the free
encyclopedia, progressive Company comparisons.

Visit my website read review

9:16 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home